Консулски ден в Монреал 2011

ПОСОЛСТВО

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Отава

На 8 april 2011 г.

Консулската служба към Посолството на Република България в Отава ще проведе консулски ден в офиса на Centre culturel Canadien-bulgare ZORNICA в Монреал.

Адрес: 6767 Cote Des Neiges, #602, 6 етаж, Cote des Neiges, QC, H3S 2T6

Предварително записване няма да се прави, а в деня на консулския ден в 9,30 часа сутринта на 8 април ще се направи списък за реда на влизане.

1.По време на консулския ден ще могат да се получават вече готови документи за самоличност- паспорти, лични карти и шофьорски книжки. За целта гражданите трябва задължително да носят старите си документи за самоличност.

2.На консулския ден ще се приемат и документи за нотариална заверка на подпис, като в този случай лицата следва да се обадят предварително за консултация относно необходимите документи на телефон 613 789 3215.

3.На консулския ден няма да могат да се подават заявления за нови документи за самоличност, тъй като с приемането на новия Закон за българските лични документи, при подаване на заявление за паспорти, лични карти или шофьорски книжки се събират биометрични данни със специална техника, която е инсталирана в консулската служба в Отава.

Поради тази причина предлагаме на всички желаещи да подадат заявление за нови документи за самоличност да заповядат на 19 март- събота в консулската служба в Отава, която ще бъде отворена извънредно от 9,30 до 14 часа.

4. В тази връзка напомняме, че съгласно Закона за българските лични документи, се наказва се с глоба от 50 канадски долара, лице, което не подаде заявление в срок до 30

дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност, както и ако не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.

5. Информация относно декларациите за пътуване на деца до и от България:

Не се изисква писмено съгласие от отсъстващия родител/родители, настойник или попечител при пътуване на малолетни и непълнолетни български гражданикоито живеят дългосрочно извън Република България и това е отразено в техните български документи за самоличност или притежават официален документ от съответната държава.

Такива документи могат да бъдат карта или положен в българския паспорт стикер за дългосрочно пребиваване в съответната държава, както и лична карта или паспорт, с които би могло да се удостовери придобиването на гражданство на държавата, в която са издадени. Същите следва да бъдат представени на ГКПП при напускане на Република България.

Относно малолетните и непълнолетни чужди граждани се прилага разпоредбата на чл.43, ал.3 от Закона за чужденците в Република България съгласно която се забранява напускане на Република България на чужденец под 18 години, притежаващ и българско гражданство, на който единият родител е български гражданин и не е дал писмено съгласие за пътуването му зад граница.

6Консулската служба в Отава няма да работи на 3 и 4 март 2011– официални празници, както и на 8 април, поради провеждане на консулски ден в Монреал.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА

Министерството на вътрешните работи на Република България предвижда да започне издаване на лични документи от новия вид, съдържащи биометрични данни от 29 март 2010 г. В тази връзка Консулската служба на Посолството на Република България в Отава временно преустановява приемането на заявления за паспорти, считано от 15 февруари 2010 г. Ще се приемат заявления само за подновяване на лична карта и свидетелство за управление на МПС.

По искане на граждани може да се издаде временен паспорт –пасаван, който служи само за завръщане в България.

Българските граждани, които имат документи за самоличност- паспорт или лична карта, чиято валидност не е изтекла нямат задължение да подават заявления за документи от новия вид. Издадените лични документи са валидни до изтичането на срока им.

Консулската служба предвижда да започне приемането на заявления за лични документи от новия вид от 29 март 2010 г.

Отава 15.01.2010 г.

За повече информация:

Embassy of the Republic of Bulgaria

Ottawa, Ontario N1K6K5
325 Steward Street

Тел. : + 1 613- 789 32 15

Факс: + 1 613- 789 35 24

Leave a Comment

Scroll to Top